Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN
a. Deze voorwaarden gelden voor aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van TELESWITCH EUROPE BV, hierna te noemen TELESWITCH. Door het verstrekken van een opdracht of order aanvaardt de cliënt deze Algemene Voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN 
a. Alle door ons verstrekte prijzen in circulaires, prijscouranten en folders zijn vrijblijvend. Prijzen en condities, zowel mondeling als schriftelijk geoffreerd, gelden 14 dagen na offertedatum. 
b. Wij hebben het recht vergissingen, waaronder type- en schrijffouten in prijslijsten, aanbiedingen, offertes en rekeningen te corrigeren, door aan te tonen dat de genoemde prijzen en/of condities in belangrijke mate afwijken van prijzen en/of condities die wij normaliter hanteren.

3. MATEN, GEWICHTEN EN TECHNISCHE GEGEVENS
a. De in onze aanbiedingen, brochures, prijscouranten, brieven en offertes aangegeven maten, gewichten en technische gegevens zijn zo accuraat mogelijk bij benadering opgegeven, maar hieraan kunnen geen consequenties verbonden worden.

4. LEVERING 
a. Zendingen aan één adres in Nederland zijn tot € 500,-- af magazijn, daarboven franco huis, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Kosten voor spoedleveranties, indien gewenst door cliënt , komen voor diens rekening. 
b. Levertijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet bindend. Bij overschrijding van meer dan 14 dagen zal kontakt worden opgenomen met de opdrachtgever. Excessieve overschrijding kan worden beschouwd als grond voor ontbinding van de overeenkomst, met dien verstande dat men TELESWITCH, per aangetekend schrijven in gebreke dient te stellen. Rechterlijke tussenkomst is hiervoor niet vereist. 
c. In geval van levering op afroep, zonder dat daarbij termijnen zijn overeengekomen, kunnen wij cliënt sommeren om de goederen binnen een door ons in redelijkheid te bepalen termijn af te roepen.

5. INSTALLATIE 
a. Cliënt zorgt zelf voor de installatie van geleverde apparatuur en/of systemen. TELESWITCH kan desgewenst, bij de totstandkoming van de overeenkomst, voor installatie bemiddelen.

6. ONDERHOUD
a. Cliënt zal zelf voor onderhoud zorg dragen. 
b. Indien TELESWITCH bemiddeld om onderhoud door een derde partij te laten verzorgen, zullen de onderhoudsvoorwaarden van deze derde partij van toepassing zijn.

7. PRIJZEN EN BETALING 
a. Prijzen zijn ex. BTW, af magazijn. Zendingen boven EURO 500,-- franco huis.
b. Per offerte door ons opgegeven en door cliënt geaccepteerde prijzen zijn voor beide partijen bindend, onder voorbehoud van art 2b.
c. Indien bij leveringen op termijn (langer dan 3 maanden na offertedatum) prijzen door onvoorziene oorzaken (verkoopprijzen van toeleveranciers, valutaveranderingen,belastingen en andere heffingen, vrachttoeslagen etc.) sterk beïnvloed worden kan in onderling overleg de prijs aangepast worden, dan wel de koop door beide partijen geheel of gedeeltelijk geannuleerd worden. 
d. Betaling dient te geschieden contant of binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Cliënt kan geen recht tot schuldvergelijking of opschorting hanteren. 
e. Bij niet tijdige betaling is cliënt zonder aanmaning, in gebreke en zal na de 14e dag na factuurdatum 1,5% rente per maand, of gedeelte hiervan, verschuldigd zijn. 
f. Indien TELESWITCH een niet betaalde factuur ter incasso uit handen geeft, komen alle gemaakte binnen- en buitengerechtelijke kosten,daaronder kosten voor juridische bijstand uitdrukkelijk begrepen, voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

8. OPSLAG 
a. Indien goederen opgeslagen worden t.b.v. cliënt geschiedt dit voor diens rekening en risico, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opslag langer dan 30 dagen, kan door ons in rekening gebracht worden.
b. Indien gewenst kunnen deze goederen, voor rekening van cliënt, door ons verzekerd worden.

9. SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE TELESWITCH 
a. Europe BV is voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van overeenkomsten die vallen onder de Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding. Iedere aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, zoals aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten. 
b. Voor zover in de vorige alinea aan ons verplichtingen worden opgelegd hoeven wij deze pas na te komen nadat onze wederpartij het door hem aan ons verschuldigde, waaronder hetgeen hij aan andere overeenkomsten aan ons verschuldigd is, heeft voldaan. 
c. In geval van een onrechtmatige daad van TELESWITCH zijn medewerkers of derden waarvoor TELESWITCH rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in géén geval meer bedragen dan € 500.000,-- per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat cliënt na het ontstaan van de schade daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de schade, dit per aangetekend schrijven aan ons heeft gemeld. 
d. TELESWITCH geeft uitsluitend garantie, zoals die door een toeleverancier aan ons wordt verleend en nagekomen. Restitutie wordt verleend als de garantie geaccepteerd wordt door de leverancier en wel ten hoogste voor het bedrag dat door deze aan TELESWITCH wordt vergoed. De garantie vervalt 3 maanden na leverdatum. Garantieaanspraken dienen direct na constatering te worden gemeld bij TELESWITCH. Bij garantiegevallen is het ter beoordeling van TELESWITCH of tot vervanging of reparatie overgegaan wordt. 
e. Wij zijn in geen geval aansprakelijk indien cliënt gebrekkige en/of foutieve informatie geeft, het opgeven van teksten en logo’s daarin uitdrukkelijk begrepen. 
f. TELESWITCH staat niet garant voor gebreken en tekortkomingen, na oplevering en/of acceptatie ontstaan, als gevolg van normale slijtage, ondeskundig en/of oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid. 
g. Voor direkte- of indirekte schade aan derden, veroorzaakt door of in verband met door TELESWITCH geleverde goederen zijn wij niet aansprakelijk.

10. OVERMACHT 
a. Overmacht aan onze zijde heeft tot gevolg dat wij, naar onze keuze, onze contractuele verplichtingen niet hoeven na te komen en de overeenkomst kunnen ontbinden, of de nakoming daarvan kunnen opschorten, zonder dat wij verplicht zijn tot enige schadevergoeding aan cliënt. 
b. Als overmacht wordt ondermeer beschouwd; wanprestatie door onze leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog en/of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, ongevallen in ons bedrijf en ziekte van onze medewerkers.

11. ANNULERING 
a. Indien cliënt een gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk wil annuleren dan is hij, indien wij dit verzoek inwilligen en zonder dat wij tot enig bewijs zijn gehouden inzake schadevergoeding, een bedrag verschuldigd van 35% van de overeengekomen prijs, vermeerderd met door ons gemaakte kosten. Indien wij bewijzen dat wij een hogere schade hebben geleden zal cliënt deze hogere schade verschuldigd zijn.

12. EIGENDOM 
Geleverde zaken die niet volledig betaald zijn blijven eigendom van TELESWITCH. Wij hebben het recht deze goederen, indien niet binnen 60 dagen na faktuurdatum betaald, terug te halen. Dit ontslaat cliënt niet van de verplichting tot betaling van schadevergoeding en winstderving.

13. RISICO 
Zaken zijn voor risico van TELESWITCH tot het moment dat ze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt, of door cliënt aangewezen derden zijn gebracht. Indien wij een voorraadbeheer en distributiefunctie uitoefenen voor een cliënt zullen de goederen door cliënt tijdens de opslag en vervoer verzekerd worden. Zie ook Art. 7.

14. ONTBINDING 
Mocht een van de partijen surcéance van betaling aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst(en), per aangetekend schrijven, ontbonden te verklaren, of naar zijn keus, nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle, aan de tot opzegging gerechtigde partij, verschuldigde bedragen worden op dat moment onmiddelijk opeisbaar. De rechten terzake het niet nakomen van verbintenissen blijven onverkort aan de betreffende partij voorbehouden, daaronder uitdrukkelijk het eigendomsrecht van geleverde zaken.

15. TOEPASSELIJK RECHT
Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het ressort Amsterdam.

Kopen of verkopen van uw bedrijfstelecom apparatuur? maakt u een keuze uit onderstaande buttons en wij helpen u graag.

 

  
Klik op een van de buttons.